بهرام
Price:
100 Gapcy

مجموعه استیکر متحرک از آقا بهرام برادر نسبتا عصبی اما خوش قلب گلنار خانوم ... راستی این آقا بهرام آچار فرانسه ایه و برا خودش تو هر کاری یه هنری داره !