روباه
Price:
رایگان

https://gap.im/dalton.sticker @opengat