غولی
Price:
40 Gapcy

یک غولِ رکابی به تن که علیرغم هیکل بزرگ و ظاهر خشن ،‌ حسابی مهربون و دوستداشتنیه