اَمراه
Price:
80 Gapcy

اَمراه یه پسر آذری و خوش زبون و البته یه خورده سر به هوا و شیطون