استیکر گوگل
Price:
رایگان

استیکر لوگو تمام خدمات گوگل، از هر لوگو چند مدل مختلف؛ لازم به ذکر است در این بسته، استیکر «گوگل نوروزی» نیز وجود دارد. یک عالمه استیکر در گپستان استیکر: @gapst سفارش انواع استیکر با قیمت ارزان: @stbot