کلاغ خبرکش
Price:
50 Gapcy

کلاغ خبرکش که با هیچکی تو جنگل به جز یک ماهی قرمز رفاقت نداره