کومو
Price:
500 Gapcy

پک استیکرِ اژدهایی به نام کومو تو اژدها هستی. اژدها باش