زنبور عسل
Price:
50 Gapcy

این زنبور هم نیش میزنه هم عسل میده باور کنید