مدیر گروه و کانال IT
Price:
رایگان

این بسته شامل استیکرهایی شامل گویه های درون کانال و درون گروهی برای دوستان فناوری اطلاعات و ارتباطاتی است.