مدیر
Price:
100 Gapcy

استیکرهای مربوط به مدیر کانال و گروه