آقای نل
Price:
60 Gapcy

موجود کوچولوی سبز دوستداشتنی؛ کاراکتر بازی محبوب cut the rope